De procedure

Procedure indienen aanvragen

De uitgebreide procedure

 • De stichting Cultuurfonds Culemborg (CFC) verstrekt haar bijdragen in een tweetal etappes:
 • Verlening
  • Op basis van de minimaal 12 weken voorafgaand aan de openbare presentatie ingediende plannen
   • Activiteiten- / projectplan inclusief
    • Aard (doel en inhoud [soort activiteit])
    • Omvang (aantal presentaties e.d.)
    • Beoogd aantal deelnemers / bezoekers
   • Begroting
    • Geraamde baten (inkomsten)
     • Apart aangegeven de aan het CFC gevraagde bijdrage
    • Geraamde lasten (uitgaven)
   • B.: de aanvragen tot bijdrageverlening moeten volledig zijn ingevuld, ondertekend door de daartoe (statutair) bevoegde personen en voorzien van de gevraagde bijlagen.

Als de een niet volledig is kan deze niet in behandeling worden genomen en wordt deze ter completering teruggestuurd.

 • Het bestuur van het Cultuurfonds komt maandelijks bijeen.
  • In de regel ontvangt de aanvrager na het indienen van de aanvraag tot bijdrageverlening een ontvangstbevestiging en binnen 8 weken het over de aanvraag genomen besluit. 

 

 • Vaststelling
  • Op basis van de binnen 6 weken na afloop van de activiteit ingeleverde inhoudelijke en financiële verantwoording
   • Inhoudelijk – gerelateerd aan het activiteitenplan
    • Doel wel / niet gerealiseerd
    • Inhoud wel / niet gerealiseerd (soort activiteit)
    • Omvang (aantallen deelnemers, bezoekers e.d. wel / niet gehaald)
   • Een financiële verantwoording (afrekening), gerelateerd aan de begroting
    • Inclusief een beknopte toelichting op de verschillen ten opzichte van de ingediende begroting
   • B.: de aanvragen tot bijdragevaststelling moeten volledig zijn ingevuld, ondertekend door de daartoe (statutair) bevoegde personen en voorzien van de gevraagde bijlagen.
   • Als de aanvraag niet volledig is kan deze niet in behandeling worden genomen en wordt deze ter completering teruggestuurd
   • In beginsel wordt de aanvrager binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling geïnformeerd over het door het bestuur van het Cultuurfonds genomen besluit.

 

Verkorte procedure

Verlening en vaststelling in één bij bijdragen van maximaal € 500.

 • De aanvraag tot verlening omvat een beknopt plan met bijbehorende beknopte begroting.
 • In beginsel vindt dan verlening en de vaststelling van de bijdrage gelijk plaats.
 • Na afloop van de activiteit moet de aanvrager bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Zo niet, dan moet de verleende bijdrage worhden teruggestort.